Rekrutacja do Policji

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do programu "Rekrut":

* co najmniej wykształcenie średnie,
* obywatelstwo polskie,
* nieposzlakowana opinia,
* niekarany,
* korzystanie z pełni praw publicznych,
* zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
* mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Program "Rekrut" - postępowanie kwalifikacyjne:

* Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji - rozpoczyna procedurę rekrutacji. W ogłoszeniu Komendant podaje terminy przyjęcia do służby w Policji,
* Złożenie wymaganych dokumentów
* Ocena złożonych dokumentów, procedurę kwalifikacyjna prowadzą komórki ds. doboru w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji.
* Rozmowa wstępna - poinformowanie kandydata o przebiegu procedury.
* Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w dokumentach.
* Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz Bezpieczeństwa Publicznego.
* Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.45 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość.
* Test psychologiczny MultiSelect - bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji.
* Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby.
* Wywiad zorganizowany - ocenia umiejętność formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentację kandydata oraz motywację do służby w Policji.
* Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.


Testy do Policji | Testy do Policji z odpowiedziami | Testy do Policji 2014 | Test do Policji | Nowe testy do policji | Forum policyjne
strona główna Testy do Policji Kontakt